GM 12110320 202.0908 BLAZER 2.2 8V GASOLINA INJ. EFI 95-99
GM 12110320 202.0908 BLAZER 2.2 8V GASOLINA INJ. EFI 95-98
GM 12110320 202.0908 OMEGA 2.2 8V ETANOL INJ. MPFI 95-98
GM 12110320 202.0908 OMEGA 2.2 8V GASOLINA INJ. MPFI 95-98
GM 12110320 202.0908 S10 2.2 8V GASOLINA INJ. EFI 95-98
GM 12110320 202.0908 SUPREMA 2.2 8V ETANOL INJ. MPFI 95-98
GM 12110320 202.0908 SUPREMA 2.2 8V GASOLINA INJ. MPFI 95-98